Privacy Statement Licht op Zuid

Licht op Zuid, missionaire gemeente te Rotterdam verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website, facebook, twitter.

Verwerking van uw gegevens

Licht op Zuid houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een cursus bij Licht op Zuid hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken is, maar geen lid of donateur zijn.
Licht op Zuid is een missionaire gemeente in Rotterdam en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze gemeente. Het werk van Licht op Zuid wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bladen, cursussen of acties en wanneer u zich aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Licht op Zuid heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per mail of telefonisch doorgeven aan de administratie van LoZ:  jorien@nulllichtopzuid.nl 06-41346470
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Licht op Zuid is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Licht op Zuid; Hillevliet 116, 3074 KD, Rotterdam.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of bladen, als lid, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Licht op Zuid hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Licht op Zuid maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Licht op Zuid haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer
gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Licht op Zuid; jorien@nulllichtopzuid.nl, 06-41346470.

Contact met leden, donateurs en relaties

Licht op Zuid informeert haar leden en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Licht op Zuid te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

Licht op Zuid gebruikt op haar website functionele cookies ter verbetering van de website. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Licht op Zuid heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Licht op Zuid houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze administratie; jorien@nulllichtopzuid.nl, 06-41346470.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van
persoonsgegevens zijn:
Licht op Zuid, missionaire gemeente Rotterdam
t.a.v. Jorien Weststrate
Hillevliet 116, 3074 KD Rotterdam

Evaluatie

Dit privacy statement wordt jaarlijks in september geëvalueerd en indien nodig aangepast.